پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

افزایش هوش هیجانی(ترم۱) اجزا انگیزش و هیجان

افزایش هوش هیجانی(ترم۱) اجزا انگیزش و هیجان

 هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانیشامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود و دیگران است. به عبارت دیگر، شخصی که 


...هوش عاطفی بالایی دارد، سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به‌طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند: مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی و مؤلفهٔ رفتاری


در ترم اول بشنوید درباب اجزا انگیزش و هیجان