پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

افزایش هوش هیجانی(ترم۳) ارزش ها، باورها و نقش ها

افزایش هوش هیجانی(ترم۳) ارزش ها، باورها و نقش ها

ارزش ها، عقایدی هستند که افراد یا گروه‌های انسانی دربارهٔ آنچه مطلوب، مناسب، خوب یا بد است، دارند. ارزش‌های گوناگون، نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوعات در فرهنگ انسانی است. ارزش‌ها معمولاً از عادت و هنجار، سرچشمه می‌گیرند.


.نقش عنوان یا برچسبی است که با آن جایگاه و الگوهای رفتاری شخص در بین جامعه تعیین می‌گردد. نقش‌ها ممکن است توسط شرع، عرف یا قانون تعیین گردند