پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

 افزایش هوش هیجانی(ترم۵) مدیریت احساسات و راهکارهای کاربردی حسی.mp3

افزایش هوش هیجانی(ترم۵) مدیریت احساسات و راهکارهای کاربردی حسی.mp3

مدیریت استرس به طیف وسیعی از تکنیک‌ها و روش‌های روان‌درمانی، آگاهی بخشی ها، مجموعه آموزش های روانشناختی اشاره دارد که به هدف کنترل سطح استرس فردی و به خصوص استرس .مزمن، و بهبود عملکرد روزانه فرد طراحی شده‌اند.