پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

الفبای خودشناسی | آشنایی با مفهوم من، خویشتن

الفبای خودشناسی | آشنایی با مفهوم من، خویشتن

به موجودیت فردی یک شخص، خود گفته می‌شود.


ویژگی‌های اساسی یک شخص که او را از دیگر اشخاص متمایز می‌کند، «خود» او را تشکیل می‌دهد. در تعریفی دیگر، آگاهی هر فرد از موجودیتش، «خود» آن شخص را تشکیل می‌دهد.


خود را می‌توان موجودیتی دانست که منبع خودآگاهی افراد است. خود، عامل اندیشه‌ها و کردارهای فرد است. خود، سرشت اصلی یک شخص است که با گذر زمان، آگاهی فردی را شکل می‌دهد و منسجم می‌کند.