پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

شخص دشوار چه کسی است و چگونه رفتاری دارد؟

شخص دشوار چه کسی است و چگونه رفتاری دارد؟

فرد دشوار کسی است که دوست دارد مشکل ایجاد کند، و با راه ‏حل ‏های منطقی قانع نمی‌شود، با دیگران سر ناسازگاری دارد، رفتارش نامناسب است، آشکارا راه را اشتباه می‌رود و قوانینی را که دیگران رعایت می‌کنند، نادیده می‌گیرد. شما در اولین ملاقات، علائم این رفتارها را در افراد دشوار می‌بینید…


.


لینک تماس


https://wa.me/message/5A4SO6JKSAFSC1


۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱