پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

الفبای شخصیت شناسی | ابعاد شخصیت

الفبای شخصیت شناسی | ابعاد شخصیت

شخصیت شامل ویژگی‌های نسبتاً باثبات و پایدار است که در توصیف آن‌ها از صفاتی همچون زودرنج، مضطرب، پُرحرف، درونگرا، برون‌گرا و غیره استفاده می‌شود.


تست تحلیلی شخصیت شناسی


https://khodmokhtari.com/tests/drivers


.


لینک تماس


https://wa.me/message/5A4SO6JKSAFSC1


.


۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱