پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

نگرانی های اجتماعی| اگر کسی مرا دوست نداشته باشد، چی؟.

نگرانی های اجتماعی| اگر کسی مرا دوست نداشته باشد، چی؟.

نگران اندیشی دو جنبه سازنده و غیر سازنده دارد


تماس:۰۰۹۸۹۰۲۰۰۵۰۲۱