پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

شما توهم دانایی دارید یا فردی خردمند هستید؟

شما توهم دانایی دارید یا فردی خردمند هستید؟

 متفکر یا اندیشمند، کسی است که در اندیشه انتقادی، اندیشه، پژوهش و اندیشه بشری  در خصوص واقعیات جامعه درگیر است 


تماس:


۰۰۹۸۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱