پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

تفاوت اختلال خودشیفتگی با خودشیفتگی سالم

تفاوت اختلال خودشیفتگی با خودشیفتگی سالم

در روان‌شناسی خودشیفتگی یا نارسیسیسم  یا نرگس‌مندی بیان‌گرعشق افراطی به خود و تکیه بر خودانگاشت‌های درونی است.