پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

الفبای خودشناسی (آبشار افکار)

الفبای خودشناسی (آبشار افکار)

بخشی از شخصیت شما را افکارتان تشکیل می دهد، با شناخت افکارتان می توانید تسلط لازم و کافی را برای مدیریت هیجانات و رفتارتان بدست آورید


بشنوید در باب خودشناسی و فکر...