پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

دوازده تله برقراری ارتباط با آشنایان

دوازده تله برقراری ارتباط با آشنایان

...سد های ارتباطی، پاسخ های دارای احتمالِ ریسک بالا به شمار می آیند، این پاسخ ها اغلب، اثری منفی بر ارتباط دارند.