پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

از احساس حقارت تا خودشکوفایی

از احساس حقارت تا خودشکوفایی

خـــــــود ـ شـــــــــــــكوفايي»ميل به بهتر و بهتر شدن نسبت به آنچه كه يك فرد هســت و آن چيزي شــدن كــه يك فرد ظرفيــت شــدن آن را دارد است