پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

تلاش پر تنش . تحلیل تبادلی

تلاش پر تنش . تحلیل تبادلی

اضطراب یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است.