پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

هوش هیجانی| ترس از موفقیت و ترس از شکست دو روی یک سکه

هوش هیجانی| ترس از موفقیت و ترس از شکست دو روی یک سکه

عقده یونس ترس از موفقیت یا ترس از بهترین بودن فرد است که از تحقق خودشکوفایی ممانعت می‌کند. این ترس از بزرگی خود شخص، فرار از سرنوشت یا اجتناب از اعمال استعدادهای شخص است. از آن جا که دستیابی به بدترین وضعیت شخص ممکن است انگیزه‌ای برای رشد شخصی باشد به همین ترتیب ترس از رسیدن به بهترین حالت میتواند مانع پیشرفت گردد.


عقده یونس پدیده‌ای در افراد روان‌رنجور است.


تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱