پادکست خاکستریِ روان

پادکست خاکستریِ روان

تلنگرهایی برای بیداری روان (کاربرد روانشناسی شناختی و تحلیلی در زندگی) محمد مهرگان

واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱
عزت نفس، مقدمه یا موخره | باور به ارزشمندی خود؟
عزت نفس، مقدمه یا موخره | باور به ارزشمندی خود؟
بدترین کور، کوری بود که نمی خواست ببینید | خودشیفته و دیکتاتور
بدترین کور، کوری بود که نمی خواست ببینید | خودشیفته و دیکتاتور
پرورش آرامش و سکون
پرورش آرامش و سکون
مدام گوش به زنگ هستید و احساس نگرانی می کنید؟
مدام گوش به زنگ هستید و احساس نگرانی می کنید؟
پنج نشانه ناپختگی هیجانی
پنج نشانه ناپختگی هیجانی
خشم آشکار با شما چه می کند؟ | شخصیت سلطه جو\پرخاشگر
خشم آشکار با شما چه می کند؟ | شخصیت سلطه جو\پرخاشگر
خشم پنهان با شما چه می کند؟ | شخصیت منفعل پرخاشگر
خشم پنهان با شما چه می کند؟ | شخصیت منفعل پرخاشگر
گورخر درون | تفاوت تفکر دوقطبی با اختلال روانی دوقطبی
گورخر درون | تفاوت تفکر دوقطبی با اختلال روانی دوقطبی
شما حل مسئله می کنید یا سرزنش؟
شما حل مسئله می کنید یا سرزنش؟
ابعاد سه گانه کمال گرایی و رابطه با اضطراب
ابعاد سه گانه کمال گرایی و رابطه با اضطراب
تله عزت نفس | رابطه عزت نفس و خودشیفتگی
تله عزت نفس | رابطه عزت نفس و خودشیفتگی
ریشه های عزت نفس | علل زیست شناختی، آموخته شده و شناختی
ریشه های عزت نفس | علل زیست شناختی، آموخته شده و شناختی
با اهمال کاری خداحافظی کنید
با اهمال کاری خداحافظی کنید
هوش هیجانی| ترس از موفقیت و ترس از شکست دو روی یک سکه
هوش هیجانی| ترس از موفقیت و ترس از شکست دو روی یک سکه
تفاوت اختلال خودشیفتگی با خودشیفتگی سالم
تفاوت اختلال خودشیفتگی با خودشیفتگی سالم
عقده حقارت و کمال گرایی منفی | احساس حقارت و کمال گرایی مثبت
عقده حقارت و کمال گرایی منفی | احساس حقارت و کمال گرایی مثبت
شما توهم دانایی دارید یا فردی خردمند هستید؟
شما توهم دانایی دارید یا فردی خردمند هستید؟
نگرانی های اجتماعی| اگر کسی مرا دوست نداشته باشد، چی؟.
نگرانی های اجتماعی| اگر کسی مرا دوست نداشته باشد، چی؟.
الفبای شخصیت شناسی | ابعاد شخصیت
الفبای شخصیت شناسی | ابعاد شخصیت
شخص دشوار چه کسی است و چگونه رفتاری دارد؟
شخص دشوار چه کسی است و چگونه رفتاری دارد؟
به سادگی نگران و دلواپس می شوید و مدام با خودتان حرف می زنید؟
به سادگی نگران و دلواپس می شوید و مدام با خودتان حرف می زنید؟
الفبای خودشناسی | آشنایی با مفهوم من، خویشتن
الفبای خودشناسی | آشنایی با مفهوم من، خویشتن
رفتارهای افراد نگران درباره اعتماد به نفس
رفتارهای افراد نگران درباره اعتماد به نفس
تلاش پر تنش . تحلیل تبادلی
تلاش پر تنش . تحلیل تبادلی
مشاور، روانشناس، روانپزشک، کی به کدام مراجعه کنیم؟
مشاور، روانشناس، روانپزشک، کی به کدام مراجعه کنیم؟
آیا شما اختلال روانی دارید؟
آیا شما اختلال روانی دارید؟
توصیف نه سبک خودشیفتگی
توصیف نه سبک خودشیفتگی
عقده حقارت چیست؟
عقده حقارت چیست؟
الفبای شخصیت شناسی( آبشار افکار۲)
الفبای شخصیت شناسی( آبشار افکار۲)
افزایش هوش هیجانی(ترم۵) مدیریت احساسات و راهکارهای کاربردی حسی.mp3
افزایش هوش هیجانی(ترم۵) مدیریت احساسات و راهکارهای کاربردی حسی.mp3
افزایش هوش هیجانی(ترم۴) خودتنظیمی
افزایش هوش هیجانی(ترم۴) خودتنظیمی
افزایش هوش هیجانی(ترم۳) ارزش ها، باورها و نقش ها
افزایش هوش هیجانی(ترم۳) ارزش ها، باورها و نقش ها
افزایش هوش هیجانی(ترم۲) خودآگاهی و انواع آن
افزایش هوش هیجانی(ترم۲) خودآگاهی و انواع آن
افزایش هوش هیجانی(ترم۱) اجزا انگیزش و هیجان
افزایش هوش هیجانی(ترم۱) اجزا انگیزش و هیجان
از احساس حقارت تا خودشکوفایی
از احساس حقارت تا خودشکوفایی
دوازده تله برقراری ارتباط با آشنایان
دوازده تله برقراری ارتباط با آشنایان
الفبای خودشناسی (آبشار افکار)
الفبای خودشناسی (آبشار افکار)
اهمال کاری-مدیریت زمان.اجرا در ۴ حرکت (مهم-ضروری)
اهمال کاری-مدیریت زمان.اجرا در ۴ حرکت (مهم-ضروری)
الفبای شخصیت شناسی، ساختار شخصیت (ترم اول)
الفبای شخصیت شناسی، ساختار شخصیت (ترم اول)
سی ویژگی افراد برنده، ترم ۳، ۱۵ ویژگی آخر
سی ویژگی افراد برنده، ترم ۳، ۱۵ ویژگی آخر
سی ویژگی افراد برنده، ترم۲، ۱۰ ویژگی دوم
سی ویژگی افراد برنده، ترم۲، ۱۰ ویژگی دوم
سی ویژگی افراد برنده، ترم ۱ ، ۱۰ ویژگی اول
سی ویژگی افراد برنده، ترم ۱ ، ۱۰ ویژگی اول
دنده خلاص، فلسفه انگیزش
دنده خلاص، فلسفه انگیزش