Telsi Academy | آکادمی تلسی

Telsi Academy | آکادمی تلسی

خرافاتولوژی قسمت ششم – پرتقال فهمیده

خرافاتولوژی قسمت ششم – پرتقال فهمیده

در سلسله پادکست های خرافاتولوژی در مورد انواع خرافات صحبت میشود و شیوه تفکر منطقی و علمی درمورد آنها به کار میرود. همچنین دیدگاه های فرگشتی در ارتباط با خطای شناختی و خطاهای مرتبط با این باورهای خرافی مورد بحث قرار میگیرد
‌‌
در قسمت ششم خرافاتولوژی، آرین در مورد استدلال استقرایی، آنالیز آماری، آزمایش کور و... صحبت میکند