Telsi Academy | آکادمی تلسی

Telsi Academy | آکادمی تلسی

خرافاتولوژی قسمت هفتم – آب بی شعور

خرافاتولوژی قسمت هفتم – آب بی شعور

در سلسله پادکست های خرافاتولوژی در مورد انواع خرافات صحبت میشود و شیوه تفکر منطقی و علمی درمورد آنها به کار میرود. همچنین دیدگاه های فرگشتی در ارتباط با خطای شناختی و خطاهای مرتبط با این باورهای خرافی مورد بحث قرار میگیرد
‌‌
در قسمت هفتم خرافاتولوژی، آرین در مورد آزمایش کور و آزمایش خنده دار ماسارو ایموتو و... صحبت میکند