Telsi Academy | آکادمی تلسی

Telsi Academy | آکادمی تلسی

خرافاتولوژی قسمت نهم – کلمات باردار

خرافاتولوژی قسمت نهم – کلمات باردار

در سلسله پادکست های خرافاتولوژی در مورد انواع خرافات صحبت میشود و شیوه تفکر منطقی و علمی درمورد آنها به کار میرود. همچنین دیدگاه های فرگشتی در ارتباط با خطای شناختی و خطاهای مرتبط با این باورهای خرافی مورد بحث قرار میگیرد
‌‌
در قسمت نهم خرافاتولوژی، آرین در مورد انرژی کلمات صحبت میکند
 
ما را در پلتفرم های دیگر دنبال کنید