Telsi Academy | آکادمی تلسی

Telsi Academy | آکادمی تلسی

خرافاتولوژی قسمت هشتم – سیس دانشمندی

خرافاتولوژی قسمت هشتم – سیس دانشمندی

در سلسله پادکست های خرافاتولوژی در مورد انواع خرافات صحبت میشود و شیوه تفکر منطقی و علمی درمورد آنها به کار میرود. همچنین دیدگاه های فرگشتی در ارتباط با خطای شناختی و خطاهای مرتبط با این باورهای خرافی مورد بحث قرار میگیرد
‌‌
در قسمت هشتم خرافاتولوژی، آرین در مورد شبه دانشمندان صحبت میکند