Telsi Academy | آکادمی تلسی

Telsi Academy | آکادمی تلسی

خرافاتولوژی قسمت چهارم - فروردینی احساسی

خرافاتولوژی قسمت چهارم - فروردینی احساسی

در سلسله پادکست های خرافاتولوژی در مورد انواع خرافات صحبت میشود و شیوه تفکر منطقی و علمی درمورد آنها به کار میرود. همچنین دیدگاه های فرگشتی در ارتباط با خطای شناختی و خطاهای مرتبط با این باورهای خرافی مورد بحث قرار میگیرد
در قسمت چهارم خرافاتولوژی، آرین سعی میکند با مثال های بیشتر تعدادی از مغلطه ها را در ذهن شنونده جا بیندازد