Telsi Academy | آکادمی تلسی

Telsi Academy | آکادمی تلسی

خرافاتولوژی قسمت دهم – قانون پایستگی خرافات

خرافاتولوژی قسمت دهم – قانون پایستگی خرافات

در سلسله پادکست های خرافاتولوژی در مورد انواع خرافات صحبت میشود و شیوه تفکر منطقی و علمی درمورد آنها به کار میرود. همچنین دیدگاه های فرگشتی در ارتباط با خطای شناختی و خطاهای مرتبط با این باورهای خرافی مورد بحث قرار میگیرد
‌‌
در قسمت دهم خرافاتولوژی، آرین در مورد انرژی کلمات و چشم، خصوصیات عرفان ها و... صحبت میکند
 
ما را در پلتفرم های دیگر دنبال کنید