پادکست خرقه

پادکست خرقه

مقالات شمس

مقالات شمس

بخشی از #مقالات_شمس
تصحیح: جعفر مدرس صادقی
خوانش محسن بوالحسنی
مدیر هنری: بهاءالدین مرشدی
موسیقی متن: شهر خاموش/ کیهان کلهر

پادکست خرقه
@Khergheh01