AmiFar | امیرحسین فرزانه

AmiFar | امیرحسین فرزانه

#3 تاب آوری همراه با درسهایی از محیط زیست ایران | محمد درویش | Resilience with Dr. Mohammad Darvish

#3 تاب آوری همراه با درسهایی از محیط زیست ایران | محمد درویش | Resilience with Dr. Mohammad Darvish

در طول تاریخ محیط زیست همواره به ما درس تاب آوری داده. صفتی که در این دوره از زمان بیش از قبل باید تمرین کنیم تا بهش دست پیدا کنیم. محمد درویش با کلام شیوا و شعرگونه خود، همراه با تسلط مثال زدنی، برای ما از محیط زیست میگه، تا بیشتر ایران رو بشناسیم و از اقلیمش درس تاب آوری بگیریم