Takapoo | تکاپو

Takapoo | تکاپو

تکاپو؛ مثل به این در و اون در زدن برای ساختن روزهای بهتر؛ مثل تلاشی برای فهم کارکرد ریشه‌ها و شاخه‌ها.اگر تا حالا به این فکر کردین که چرا بعضی از کشورها پیشرفته شدن و بعضی نه، یا چطور دو کشور همسایه، با تاریخ، مذهب و آب و هوای یکسان، سرنوشت‌های متفاوتی دارن و سوالاتی از این دست، شاید پادکست ما براتون جذاب باشه.هدف ما آشنا کردن مخاطبامون با مختصاتی از توسعه، این علم فراگیر و چندجانبست و تو این راه هم بیشترین تلاشمون رو می‌کنیم تا ضمن حفظ کیفیت علمی، مطالبمون برای گروه‌های مختلف تحصیلی و اجتماعی، قابل فهم باشه.با ما باشید، در این تکاپو.
LISTEN
پرونده چهارم: فرهنگ و توسعه؛ قسمت دوم
پرونده چهارم: فرهنگ و توسعه؛ قسمت دوم
پرونده چهارم: فرهنگ و توسعه؛ قسمت اول
پرونده چهارم: فرهنگ و توسعه؛ قسمت اول
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش دهم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش دهم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش نهم - گفتگو با دکتر محسن رنانی
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش نهم - گفتگو با دکتر محسن رنانی
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش هشتم - گفتگو با دکتر جعفر خیرخواهان؛ قسمت سوم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش هشتم - گفتگو با دکتر جعفر خیرخواهان؛ قسمت سوم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش هفتم - گفتگو با دکتر جعفر خیرخواهان؛ قسمت دوم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش هفتم - گفتگو با دکتر جعفر خیرخواهان؛ قسمت دوم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش ششم - گفتگو با دکتر جعفر خیرخواهان؛ قسمت اول
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش ششم - گفتگو با دکتر جعفر خیرخواهان؛ قسمت اول
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش پنجم - گفتگو با دکتر احمد بستانی؛ قسمت دوم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش پنجم - گفتگو با دکتر احمد بستانی؛ قسمت دوم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش چهارم - گفتگو با دکتر احمد بستانی؛ قسمت اول
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش چهارم - گفتگو با دکتر احمد بستانی؛ قسمت اول
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش سوم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش سوم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش دوم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش دوم
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش اول
پرونده سوم: دولت و توسعه؛ بخش اول
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش هشتم
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش هشتم
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش هفتم - گفتگو با دکتر مقصود فراستخواه؛ قسمت دوم
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش هفتم - گفتگو با دکتر مقصود فراستخواه؛ قسمت دوم
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش ششم - گفتگو با دکتر مقصود فراستخواه؛ قسمت اول
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش ششم - گفتگو با دکتر مقصود فراستخواه؛ قسمت اول
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش پنجم - گفتگو با دکتر غدیر مهدوی؛ قسمت دوم
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش پنجم - گفتگو با دکتر غدیر مهدوی؛ قسمت دوم
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش چهارم - گفتگو با دکتر غدیر مهدوی؛ قسمت اول
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش چهارم - گفتگو با دکتر غدیر مهدوی؛ قسمت اول
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش سوم
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش سوم
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش دوم
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش دوم
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش اول
پرونده دوم: مدرنیزاسیون و توسعه؛ بخش اول
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش پنجم
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش پنجم
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش چهارم - گفتگو با دکتر علی سرزعیم؛ قسمت دوم
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش چهارم - گفتگو با دکتر علی سرزعیم؛ قسمت دوم
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش سوم - گفتگو با دکتر علی سرزعیم؛ قسمت اول
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش سوم - گفتگو با دکتر علی سرزعیم؛ قسمت اول
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش دوم
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش دوم
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش اول
پرونده اول: رشد و توسعه؛ بخش اول
قسمت اول: سرآغاز
قسمت اول: سرآغاز
قسمت صفر: نقطه نگذاشتن
قسمت صفر: نقطه نگذاشتن