information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

اپیزود چهارم: داروهای گیاهی یا داروهای شیمیایی

اپیزود چهارم: داروهای گیاهی یا داروهای شیمیایی

 


آیا داروهای گیاهی تنها در ایران بازار مورد توجهی دارند؟


آیا خواصی که برای داروهای گیاهی گفته می شود صحت دارد؟


آیا داروهای شیمیایی دنیای متفاوتی از داروهای گیاهی دارند؟


آیا داروهای گیاهی ضرر دارند؟