information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

PMSاپیزود نهم :دیسمنوره و

PMSاپیزود نهم :دیسمنوره و

منظور از دیسمنوره چیست؟


چرا همه ی افراد دچار دردهای شدید قاعدگی نمی شوند؟


علایم افسردگی قبل از قاعدگی مرتبط با PMSاست؟


می شود غذایی را مصرف کرد که علایم کمتر شود یا ازبین برود؟


جامعه ی بین المللی اختلال PMS


نرم افزار های احتساب سیکل های ماهیانه


نرم افزار ثبت علایم احساسی PMS


صفحه ی آپارات


صفحه ی حمایت


منابع:


women health


health line


Health.clevelandclinic


Health line


Health line


Web MD


Health line


Hopkins Medicine


Health line


گوینده:سید عرفان مجیدی


نویسندگان:محمد علی عرب زاده،سید عرفان مجیدی


ضبط در استودیو سحا