information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

اپیزود چهل و سوم: پروتز دندان

اپیزود چهل و سوم: پروتز دندان

تو این اپیزود چند دقیقه ای با آقای دکتر دانیال باقریان، همراه بودیم و باشون درباره پروتز دندان گفت و گو کردیم

ممنون از اینکه سرم اطلاعات را به دوستاتون معرفی می کنین