information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

information serum - پادکست پزشکی سرم اطلاعات

اپیزود شصت و دوم:1987

اپیزود شصت و دوم:1987

انتظارات اولیه از این دارو متوسط بود. به شکلی که در سال 1983 وال استریت ژورنال به نقل از سخنگوی الی لیلی

«.گزارش داد:« این دارو انتظار نمی رود یک ضربه بزرگ باشد 

این دارو تنها 4 سال زمان نیاز داشت تا پس از نوشته ژورنال وال استریت، لقب "انقلاب درمان دارویی افسردگی" را به خود اختصاص دهد

در بخش دوم پرونده تیرماه، کمی عمیق تر به رهایی از بند این "سگ سیاه" پرداختیم

پرونده تیر ماه شامل 5 برنامه می باشد که به ابعاد مختلف این بیماری می پردازد.

جمع آوری مطلب:تیم سرم اطلاعات

کارشناس برنامه:خانم دکتر عمرانی فرد

مجری برنامه:دکتر سید عرفان مجیدی

با آگاهی حریف بیماریت شو

هر یک شنبه مقاله ی مرتبط در سایت سرم اطلاعات

www.info-serum.ir