Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

1: Design Thinking - دیزاین تینکینگ

1: Design Thinking - دیزاین تینکینگ

توی اولین قسمت از کارکست در مورد متد دیزاین تینکینگ صحبت میکنیم. این متد برای نوآوری مبتنی بر شناخت انسان ها طراحی شده.


فرم نظرسنچی این قسمت:


https://forms.gle/oV4x2K7iCMrZnkkF8


لینک مقالات استفاده شده در این اپیزود:


https://hbr.org/2018/09/why-design-thinking-works


https://hbr.org/2008/06/design-thinking