Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

۵۱: به جای اپیزود ۵۱

۵۱: به جای اپیزود ۵۱

سلام
 این اپیزود ۵۱م کارکست نیست. حرف زیادی هم برای زدن ندارم، دیگران خیلی بهتر از من حرف‌هایی که باید زد رو زدن. من توی این فایل فقط چند کلمه‌ای حرف میزنم.