قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 04

KELIDAR story - Episode 04

انچه در این قسمت می شنویم:


- قصه نادعلی و صوقی


- وقتی مصیبت دست  از سر کلمیشیها برنمیدارد