قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 05

KELIDAR story - Episode 05

آنچه در این قسمت خواهیم شنید:


- در روستای قلعه چمن چه می گذرد؟


- وقتی گلمحمد از همه یاری طلب میکند