قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 08

KELIDAR story - Episode 08

آنچه در این قسمت میشنویم:


- نادعلی به قلعه چمن می آید


- وقتی گلمحمد با مامورهای امنیه روبرو می شود


منطبق با صفحات 491 الی 617  کتاب از انتشارات فرهنگ معاصرپل ارتباطی : [email protected]