قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 11

KELIDAR story - Episode 11

آنچه در این قسمت میشنویم:


- قدیر  و نادعلی به کاروانسرای خاله سکینه میروند


- عباسجان از صوقی خبر میدهد


- سوقصد به جان مارال


مطابق با صفحات 676 الی 720


پل ارتباطی: 


[email protected]

@kelidarpodcast