قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 12

KELIDAR story - Episode 12

آنچه در این قسمت می شنویم:


- دعوای کلمیشی و گلمحمد


- وقتی امنیه ها باز به سراغ کلمیشیها می ایند


- موسی به دیدار عمومندلو می رود

مطابق با صفحات 719 الی 765 نسخه چاپی

پل ارتباطی:


[email protected]


شبکه های اجتماعی:


@kelidarpodcast