قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 15

KELIDAR story - Episode 15

آنچه در این قسمت میشنویم:


- وقتی خان محمد از زندان آزاد میشود


- شیرو به قلعه چمن برمیگردد


- وقتی زیور به سراغ گلمحمد میرود


* مطابق با صفحات 875 الی 921 نسخه چاپی رمان کلیدر*

پل ارتباطی : [email protected]


شبکه های اجتماعی: @kelidarpodcast