قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 21

KELIDAR story - Episode 21

آنچه در این قسمت می شنویم:


- سرنوشت شیدا


- پیشنهادی که نمی توان رد کرد


- گلمحمد یه سنگرد می رود


مطابق با صفحات 1132 الی 1195 نسخه چاپی از  انتسارات فرهنگ معاصر


** این پادکست مناسب بچه ها نیست**


لینک حامی باش : hamibash.com/kelidarpodcast