قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 22

KELIDAR story - Episode 22

آنچه در این قسمت می شنویم:


- رویارویی گلمحمد و استوار اشکین


- وقتی ستار آزاد می شود


-


مطابق با صفحات 1195 الی 1258 نسخه چاپی از  انتسارات فرهنگ معاصر


** این پادکست مناسب بچه ها نیست**


لینک حامی باش : hamibash.com/kelidarpodcast