قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 24

KELIDAR story - Episode 24

آنچه در این قسمت می‌شنویم:


- وقتی عباسجان برای بندار پیغام ویژه دارد


- در قلعه چمن بر سارا چه می گذرد؟


مطابق با صفحات 1305 تا 1330 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر


لینک حامی باش:


https://hamibash.com/kelidarpodcast