قصه کلیدر

قصه کلیدر

ویژه یلدا 1402

ویژه یلدا 1402

این اپیزود به نوعی ادغام قسمت 36 و 37 هستآنچه در این قسمت می شنویم :

-  ایا شیرو برمی گردد؟

- وقتی کلمیشی جراحی میشود

- رویارویی دلاور و گلممد

- ایا گلممد نجف ارباب را می کشد؟

مطابق با صفحات 1766  تا 1842 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: زینب جمشیدی