قصه کلیدر

قصه کلیدر

Episode 32

Episode 32

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

- وقتی دزدها اعتراف می کنند !!

- آیا گلمحمد تقاضای تامین میکند؟

مطابق با صفحات 1585 تا 1630 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: زینب جمشیدی

پل ارتباطی : [email protected]

لینک حامی باش:

https://hamibash.com/kelidarpodcast