قصه کلیدر

قصه کلیدر

Episode 34

Episode 34

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

- وقتی گلمحمد به عروسی دعوت می شود !!

- آیا شیرو برمی گردد؟

مطابق با صفحات 1671 تا 1711 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: زینب جمشیدی

پل ارتباطی : [email protected]

لینک حامی باش:

https://hamibash.com/kelidarpodcast