قصه کلیدر

قصه کلیدر

Episode 35

Episode 35

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

- وقتی مارال همراه می شود !!

- آیا گلمحمد ستار را می کشد؟

مطابق با صفحات1712 تا 1765 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: زینب جمشیدی

پل ارتباطی : [email protected]

لینک حامی باش:

https://hamibash.com/kelidarpodcast