پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

از عقده حقارت تا خودشیفتگی

از عقده حقارت تا خودشیفتگی

همه انسان ها با احساس حقارت به دنیا می آیند. زمانی که احساس حقارت به عقده حقارت تبدیل می شود داستان خودشیفتگی آغاز می گردد