پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

اهداف دور، اهداف نزدیک

اهداف دور، اهداف نزدیک

در باب خود تنظیمی و خود تردیدی از دیدگاه رویکردهای انگیزش