پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

مواد تشکیل دهنده انگیزش

مواد تشکیل دهنده انگیزش

عوامل محیطی یا اجتماعی، عوامل شناختی یا دنیای روانشناختی ما و عوامل زیست شناسی یا ژنتیک باعث ایجاد رفتار در ما می شود.  در این اپیزود درباره عوامل مختلفی که باعث شکل گیری رفتار می شوند می شنوید