پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

تله عزت نفس | رابطه عزت نفس با خودشیفتگی

تله عزت نفس | رابطه عزت نفس با خودشیفتگی

عزت نفس کاذب چیست؟ عزت نفس کاذب در صورتی ایجاد می‌شود که احساس خوب و ارزشمندی یک فرد نسبت به خودش از کنترل خارج شود. تمرکز بیش از حد یک فرد به خود سبب ایجاد مشکلی می‌شود که عزت نفس کاذب یا همان اختلال خودشیفتگی نامیده می شود.