پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

زیگموند فرويد | روانشناسی شخصیت

زیگموند فرويد | روانشناسی شخصیت

شخصیت  را می‌توان الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زنند. به عبارت دیگر شخصیت شامل ویژگی‌های نسبتاً باثبات و پایدار است که در توصیف آن‌ها از صفاتی همچون زودرنج، مضطرب، پُرحرف، درونگرا، برون‌گرا و غیره استفاده می‌شود.


در این اپیزود مفهوم شخصیت را از نگاه زیگموند فروید پدر علم روانشناسی خواهید شناخت


محمد مهرگان