پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

منیّت زخمی

منیّت زخمی

منیت به خودی خود نیروی تاریکی نیست. برای عمل کردن در این جهان لازمه که منیت داشته باشیم. اون بخش از وجودمون که زیر سلطه شخصیت است، به گونه ای بد یا اشتباه نیست و در زندگی روزانه ما نقش مهی داره. در واقع بدون یک نیت سالم، کار ما به بیمارستان روانی می کشید، چون اونوقت نمی تونستیم خودمون رو از دیگران متمایز کنیم.

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱