پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

مکث یکم: اصالت

مکث یکم: اصالت

مکث یکم: اصالت


.


اصالت یعنی تمرین همه روزه این موضوع که خودِ آرمانی( آنچه فکر میکنیم باید باشیم) را کنار بگذاریم و خود را آنطور که هستیم بپذیریم.


.


از کتاب موهبت کامل نبودن


برنی بروان|اکرم اکرمی


انتشارات صابرین


پادکست روانشناسی سایکوپاد